Ενημέρωση,  Ερωτήσεις...,  Κοινοβουλευτικό Έργο,  Κωτσός Γιώργος

Ερώτηση στον Υπουργό Άμυνας κ. Νίκο Δένδια 30/1/24

Κοινοποίησε το άρθρο με:

«Αποκατάσταση Βαθμολογικής και Μισθολογικής Εξέλιξης Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Μετά από την πρόσφατη επαφή με την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» και επιστολή που έλαβα επιθυμώ να αναφερθώ στα εξής:

Όλοι οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως κρίνονται με τα ίδια υγειονομικά κριτήρια από το ΠΔ 11/2014 και μεταφέρονται στις Ειδικές Καταστάσεις του ΝΔ1400/1973 από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου.

Με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 14 και των άρθρων 1 και 2 της παρ.14α του Ν.Δ.1400/1973 «Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου και οι Ελαφράς Υπηρεσίας δεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά είναι ανίκανοι διά πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου και δεν δύνανται ν` ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν επιτελείου».

Οι αποστρατευτικοί βαθμοί των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων είναι:

α. Απόφοιτοι ΑΣΕΙ με φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή 4-6 έτη, Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και οι της ενεργού υπηρεσίας, από το βαθμό του Συνταγματάρχη κρίνονται για προαγωγή και ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών που δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ (3) (α) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 και δεν προάγονται σε Ανώτατο Αξιωματικό εάν δεν ασκήσουν διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και εάν δεν διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον βαθμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3883/2010.

β. Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη) σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4407/2016, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.

γ. Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.
δ. Απόφοιτοι ΑΣΣΥ με φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή 2-3 έτη, Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ήτοι υπολείπονται 2-3 βαθμούς με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας οι οποίοι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη.

ε. Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, του Λοχαγού, ήτοι ίδιο βαθμό με τους αντιστοίχους τους της ενεργού υπηρεσίας.

στ. Οι Μόνιμοι εξ Εφέδρων, οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, οι Κατατασσόμενοι με διαγωνισμό και οι Ανθυπασπιστές μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τον ίδιο αποστρατευτικό βαθμό με τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία.

Δεν έχουν καμία επίπτωση βαθμολογικά και μισθολογικά τα αντίστοιχα Στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Αφού καθηλώνονται βαθμολογικά τίθενται κατώτεροι ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προάγονται και αλλάζει η ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι αφού λαμβάνουν μικρότερο βαθμό λαμβάνουν και λιγότερο μισθό, επειδή τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του βαθμού τους, έναντι ομοίων κατηγοριών και αργότερα όταν αποστρατευθούν λαμβάνουν λιγότερες συντάξιμες αποδοχές, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.

Διαφαίνεται ότι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση και δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα.

Η πρόταση της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» για την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ να έχουν τον καταληκτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μικρός αριθμός Αξιωματικών ο οποίος έχει υποστεί σωματική βλάβη και η Πολιτεία οφείλει να είναι μεγαλόθυμη και συμπαραστάτης αποφεύγοντας τις όποιες διακρίσεις για λόγους υγείας.

Κατόπιν αυτών Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ);

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

1. Κωτσός Γεώργιος

2. Κυριαζίδης Δημήτριος

3. Λιβανός Μιχαήλ


Κοινοποίησε το άρθρο με: